Tư vấn đăng ký sáng chế

1. Tư vấn thủ tục, hồ sơ đăng ký bảo hộ
2. Khảo sát thông tin liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu dự kiến đăng ký
3. Chỉnh sửa, hoàn thiện bản mô tả sáng chế
4. Thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế

Scroll