ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN

  Trọn gói (6 nội dung)
  Cung cấp thông tin cơ bản phục vụ doanh nghiệp Bản tin Văn bản pháp quy định kỳ hàng tuần
Bản tin tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế định kỳ hàng tháng.
Cung cấp Thông tin theo yêu cầu
Tư vấn chuyên gia theo yêu cầu
Truy cập Cơ sở dữ liệu KH&CN trực tuyến.
  Cung cấp thông tin phục vụ doanh nghiệp theo ngành
  Cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp
  Giám sát truyền thông
  Tư vấn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu
  Truyền thông, giới thiệu doanh nghiệp Bản tin Văn bản pháp quy định kỳ hàng tuần
Bản tin tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế định kỳ hàng tháng.
Cung cấp Thông tin theo yêu cầu
Tư vấn chuyên gia theo yêu cầu
Truy cập Cơ sở dữ liệu KH&CN trực tuyến.
  Trọn gói (5 nội dung)
  Cung cấp thông tin cơ bản phục vụ cơ quan nghiên cứu
  Khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, luận văn, luận án
  Cung cấp thông tin theo lĩnh vực nghiên cứu
  Cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp
  Tư vấn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu

Tổng tiền: 5.250.000 vnđ

Scroll