Nghiên cứu giải pháp làm móng mặt bằng đường giao thông bằng tro bay Vĩnh Tân và cát đỏ Bình Thuận.

Nghiên cứu giải pháp làm móng mặt bằng đường giao thông bằng tro bay Vĩnh Tân và cát đỏ Bình Thuận.
10/12/2020
CESTI
Yêu cầu tài liệu số
 STT  Tệp tin số  Tải tệp tin 
1. KHCNVN202012004
Scroll